Introduktion

Digitaliseringssnurran riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering. Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025. Från och med 2023 har digitaliseringssnurran tagits över av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Digitaliseringssnurran ger ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun, ett och fem år efter implementeringen. Observera att potentialen i detta verktyg endast beräknas på de effekter som uppstår inom den kommunala förvaltningen, medan övriga eventuella effekter, till exempel värden som uppstår hos medborgarna, inte omfattas. Kalkylen gör även antaganden om hur insparad tid kan omsättas i besparingar, men beaktar inte omställningskostnader, utbildning mm.

När du börjar använda verktyget kommer du att först behöva välja vilken kommun du vill genomföra en simulering på. Detta påverkar de beräkningar som görs i verktyget. De flesta parametrar och fält i verktyget är från början ifyllda med ett schablonvärde, men går oftast att justera utifrån egna förutsättningar.

Beräkningarna av potentialen är baserade på underlag och resultat från ett antal kommuner som redan har valt att införa en eller flera av dessa tjänster. Antaganden och parametrar i modellerna baseras på intervjuer med ett antal kommuner, offentliga rapporter och data från olika offentliga databaser (Kolada och SCB).

Kalkylen är enbart en grov uppskattning på ett möjligt utfall. Innan du använder den som beslutsunderlag behöver du säkerställa att kostnaderna och de beräknade nyttorna tar hänsyn till dina lokala förutsättningar såsom behov, organisation och kompetens. Likaså kan befintliga tekniska lösningar och typ av tillgänglig uppkoppling, till exempel fiber- eller mobilnät, påverka det faktiska utfallet av kostnader och nyttor.

Begreppet införandekostnader som används i verktyget är en summering av kostnader relaterade till förberedelser och införandet av en ny tjänst. Detta kan t ex vara kostnader förknippade med förstudier, projektledning, processkartläggning, utformning av nya processer, omvärldsanalys (inkl. juridiska aspekter), upphandlingskostnader, utbildning och andra kompetenshöjande insatser.



Se PTS video hur Digitaliseringssnurran fungerar